ආයුබෝවන්...

පාලි

ප්‍රාචීන අවසාන ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – පාලි

By |2024-03-12T00:02:46+00:00March 12th, 2024|marking scheem, පාලි, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

ප්‍රාචීන මධ්‍යම ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – පාලි

By |2024-03-11T23:17:16+00:00March 11th, 2024|marking scheem, පාලි, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – පාලි

By |2024-03-11T23:01:58+00:00March 11th, 2024|marking scheem, පාලි, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

රසවාහිනී ලංකාදීපුප්පත්ති කථා – රන්ජිත් වනරතන

By |2024-02-22T18:58:30+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

රසවාහිනී ජම්බුදීපුප්පත්ති කථා – රන්ජිත් වනරතන

By |2024-02-22T18:12:29+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා – විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි

By |2024-02-22T07:42:06+00:00February 22nd, 2024|pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

Go to Top