ආයුබෝවන්...

ඉතිහාසය

ඉතිහාසය විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:18:35+00:00February 6th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, ඉතිහාසය, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ඉතිහාසය – 2021

By |2023-12-01T08:39:29+00:00December 1st, 2023|5 වසර, ඉතිහාසය, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

ඉතිහාසය කෙටි සටහන් 3-4-5 පංති සඳහා

By |2023-11-10T20:28:47+00:00November 10th, 2023|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, අධ්‍යාපනික, ඉතිහාසය, කෙටි සටහන්|

ලංකා සහ ලෝක සිතියම් අභ්‍යාස පොත

By |2023-11-10T19:55:58+00:00November 10th, 2023|අධ්‍යාපනික, ඉතිහාසය, උසස් පෙළ, සිතියම්|

Title

Go to Top