ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ඉගැන්වීම් ආධාරක

පංති කළමනාකරණ කාර්ය දර්ශක සහ උපදෙස් සංග්‍රහය 2024 (මූලික පිරිවෙන් සදහා)

By |2024-03-26T23:52:27+00:00March 26th, 2024|අධ්‍යාපනික, ඉගැන්වීම් ආධාරක, ගුරු මාර්ගෝපදේශ|

පංති කළමනාකරණ කාර්ය දර්ශක සහ උපදෙස් සංග්‍රහය 2024 (මහ / විද්‍යායතන සදහා)

By |2024-03-26T23:50:06+00:00March 26th, 2024|අධ්‍යාපනික, ඉගැන්වීම් ආධාරක, ගුරු මාර්ගෝපදේශ|

ගුරු කාර්ය දර්ශනය සහ වෘතීය උපදෙස් සංග්‍රහය 2024

By |2024-03-26T23:45:34+00:00March 26th, 2024|අධ්‍යාපනික, ඉගැන්වීම් ආධාරක, ගුරු මාර්ගෝපදේශ|

Go to Top