ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

අධ්‍යාපනික

ථේරවාද බෞද්ධ දර්ශනයේ පුද්ගල සාපේක්ෂකත්වය

By |2024-03-14T13:09:50+00:00March 14th, 2024|අධ්‍යාපනික, ප්‍රාචීන|

භාරතයෙන් බුදු දහම අතුරුදහන් වීමේ හේතුව

By |2024-03-12T11:31:41+00:00March 12th, 2024|අධ්‍යාපනික, ප්‍රාචීන|

පිරිවෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාග – සංස්කෘත ප්‍රශ්න පත්‍රය – 2023

By |2024-03-06T22:39:56+00:00March 6th, 2024|අධ්‍යාපනික, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, පිරිවෙන්, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, විභාග, සංස්කෘත|

සීතාවකපුර පිරිවෙන් ගුරු අභ්‍යාස ආයතනයේ දෑ අවුරුදු ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව සදහා අයදුම්පත් කැදවීම 2024/2025

By |2024-03-06T16:33:45+00:00March 6th, 2024|Featured, News, pdf, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පිරිවෙන්, පුවත්, සම්මන්ත්‍රණ|

2023 වර්ෂයේ මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය / සංස්කෘත භාෂාව ප්‍රශ්න පත්‍රය

By |2024-03-06T17:03:30+00:00March 6th, 2024|News, pdf, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ, සංස්කෘත|

Go to Top