සැ.යු.

  • ලියාපදිංචි ෆෝරමය පිරවීමේදී (*) තරු ලකුණ ඇති ස්ථාන අනිවාර්යෙන් පිරිවිය යුතු ය.
  • තරු ලකුණ නැති ස්ථාන පසුව සම්පූර්ණ කළ හැක.
පෞද්ගලික තොරතුරු
වෘතීය පසුබිම සහ අධ්‍යාපන සුදුසු කම්
ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී
විද්‍යාපති
අධ්‍යාපනපති
ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ
ප්‍රාචීන මධ්‍යම
ප්‍රාචීන පණ්ඩිත
සමාජ මාධ්‍ය සබැඳි
මගේ පිරිවෙන