පූජ්‍යපාද හක්මන විමලජෝති ස්වාමීන් වහනසේට බෙහෙවින්ම ස්තූතියි.

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 16