පූජ්‍යපාද වේළුසුමනපුර මෙත්තාදින්නා මෙහෙණින් වහනසේට බෙහෙවින්ම ස්තූතියි.

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 55