රාජකීය පණ්ඩිත පදියතලාවේ ඥානවිමල හිමියන්ට බෙහෙවින්ම ස්තූතියි.

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 15