පලකළ දිනය - December 8, 2023

සබ්බේ සත්තා පන මාතා පිතරෙ නිසස්සාය ඉධ ලොකෙ සම්භවන්ති. තථා සබ්බේ සත්තා මාතජා භවන්ති. පිතජා භවන්ති. සුරියාලොකෙන සබ්බලොකං පභාසෙති. දිප්පති. තථාච සජීවං භවති. සුරියෙ උදෙතෙ අත්තනො ජීවිතං සම්මා ආරභන්ති. සබ්බේ සත්තා තථාච මාතා පිතරො නාම සුරියාලොකාය සබ්බේ සත්තා සජීවං භවන්ති. පඤ්ඤාවන්තෝ භවන්ති. තෙන මාතා පිතරො පන අම්හාකං ජීවිතස්ස එකොව මහන්තං මහග්ඝ සුරියො දිවාකරො හොති. තං පටිච්ච අම්හේහි තෙසං අනන්තාපරිමාණ ගුණෙ සාධුකං ජානිත්වා තෙසං සකක් ාරෙතබ්බා. ගරුකාරෙතබ්බා. වfන්‍දතබ්බා. පූජෙතබ්බා. තං පන අමහාකං වුද්ධියා සුඛාය හිතාය ච පවත්තති. තෙන පන අම්හාකං දසබල චකඛ් ුමාංගීරස සම්බුද්ධෝ
මාතා පිතූ උපට්ඨානං එතං මංගල මුත්තමංති”
මංගල සුත්තම්හි පුබ්බ ගාථාය ඉධ ලොකෙ උත්පත්තිත සබ්බේපි මනුසස් භූතස්ස මාතාපිතූ උපට්ඨානං අති විත්ථාරෙන පදස්සිතො.
මාතා පිතරො පන අත්තනෝ ජීවිතං දහරකානං සම්මා කප්පෙති. අම්හාකං දහර කාලෙ නිච්චමෙව මාතාපිතරො ඛො තෙසං ජිවිතං අම්හාකං වුද්ධියා ච සුඛාය ච පරිච්චජෙසි. තෙන උපකාරෙන මයං මාතා පිතුන්නං සත්තමෙව උපට්ඨානං කාරෙතබ්බා. වන්දෙතබ්බා.

ගරුකාරෙතබ්බා. තෙසං උපකාරං සල්ලක්ඛෙත්වා සප්පුරිස පුත්තා පන අත්තනො මාතාපිතරො සාධුකං රක්ඛන්ති. පොසෙන්ති. තොසාපයන්ති. පටිජග්ගන්ති. තථාච අම්හාකං ජිනො සම්මා සම්බුද්ධෝ සබ්බේසං සත්තානං අත්තනො මාතාපිතුන්නං උපට්ඨපෙතුං නිච්චමෙව අනුසාසයිංසු.
තස්මා ච පන මම සබ්බඤ්ඤූ සම්මා සම්බුද්ධෝ අනෙකානි සුත්තානි දෙසිංසු. තෙසු සුත්තන්තරෙසු අයං ඛො ගාථාය අත්‍යුත්තමං භවති. තං ඛො පන
බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරො පුබ්බා චරියාති වුච්චරෙ ආහුනෙය්‍යාච පුත්තානං පජාය අනුකම්පකා”
අම්හාකං මුනින්දො පන මාතා පිතරො පන බ්‍රහ්මාති ච පුබ්බාචරියා ච භවන්තීති දේසිංසු. තෙන පුත්තා පන නිච්චමෙව තෙසු මාතාපිතරෙසු වන්දෙතබ්බා. ගරුකාරෙතබ්බා ති සම්බුද්ධෙන දෙසිතො. සබ්බේසං පුත්තානං මාතා පිතරො පන වරං වත්‍ථ.ු මාතා පිතරො පන අත්තනො පුත්තානං දීපසිඛා විය ජීවතාලොකං දේති.
දසබල සම්මා සම්බුද්ධෝ “අංගුත්තර නිකායෙ” චූල වග්ගේ පණ්ඩිත පඤ්ඤත්ත සුත්තේ “මාතා පිතුන්නං භික්ඛවෙ උපට්ඨානං පණ්ඩිත පඤ්ඤත්තං සප්පුරිස පඤ්ඤත්තං‘ති” දෙසෙසි.
තෙනපනයොපුගග්ලොමාතාපිතුන්නංඋපට්ඨානංකරෙය්‍යසොපුගග්ලොපණ්ඩිතොතිසප්පුරිසපුගග්ලොතිදිස්සති.
මාතා පිතුන්නං උපට්ඨානං කාරෙතුං පණ්ඩිත පුත්තං පඤ්ඤත්තං සප්පුරිස පුත්තං පඤ්ඤත්තං. තෙ පණ්ඩිත පුත්තා සප්පුරිස පුත්තා සදෙව ලොකෙ විරොචන්ති පූජ්‍යතෙ.
යො මාතා පිතුන්නං උපට්ඨානං න කරෙය්‍ය සො පුත්තෝ සබ්බෙසු ලොකෙසු ගරහිතො සදා අපූජ්‍යතෙ. න විරොචති. න පණ්ඩිතො. සො පන චෙ අසප්පුරිස පුත්තෝ. මයං පන සප්පුරිස පණ්ඩිත කතවේදී පුත්තෝ භවෙය්‍ය. සත්තමෙව මාතාපිතුන්නං සාධුකං උපට්ඨපෙතුං. සල්ලක්ඛෙතුං. වන්දිතුං. සබ්බානි වත්තානි කාරෙතුං මනසිකරෙය්‍යාම. තථා ච කත්තබ්බා දෙවසිකං මාතාපිතරො රක්ඛිතබ්බා.
තථා ච පන පරාභව සුත්තේ අම්හාකං සම්බුද්ධො
යො මාතරං වා පිතරං වා ජින්නකං ගත යොබ්බනං පහූසන්තෝ න භරති
තං පරාභවතො මුඛං”
ඉතිදෙසෙසි.යොපුගග්ලොමාතාපිතුන්නංපහරති.නපටිජග්ගති.නඋපට්ඨපෙති.සොවසලොති.සම්බුද්ධෙනදෙසිතෝ.තං පන පරාභවතෝ මුඛඤ්ච වුච්චතෙ.
එකං සමයං අම්හාකං නාථො එකම්හි සුත්තම්හි එතදවෙසි. අයං පන ද්වින්නාහං භික්ඛවේ න සුප්පතිකාරකං වදාමි මාතුච්ච පිතුච්ච” ඉති.
මයා පන මාතාපුතුන්නං ජීවිත පරියන්තං උපට්ඨානං කරෙය්‍ය. තථා ච පන න සුප්පතිකාරන්තෝ. තස්මා ච ඛො අම්හාකං නිච්චමෙව මාතාපිතුන්නං උපට්ඨානමකරොන්තො සම්මා සම්බුද්ධ දෙසනාය ජීවිතං කප්පෙතුං අධිට්ඨාන කරෙය්‍යාම.

views -436

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment