පලකළ දිනය - December 8, 2023

මහා මහින්දත්ථෙරො නාම ලංකාවාසීනං අනුබුද්ධො භවති. සො පන ධම්මාසොක රඤ්ඤො පුත්තෝ. තස්ස මාතා වෙදිසාදේවී නාම. සංඝමිත්තා නාම තස්ස භාතරී. තස්ස උපජ්ඣායො පන මොග්ගලීපුත්ත තිස්සfත්‍ථරො භවි. සො පන බුද්ධ සාසනං ච ධම්මං ච අලංකාරෙතුං රක්ඛිතුං අති මහන්තං උපකාරං කරි. තස්මා ච අජ්ජඤ් ච පුබ්බ දේව කාරණාති සොභති.
තතියංසංගීතියංආචරියොමොග්ගලිපුත්තතිස්සfත්‍ථරෙනයොජිතොමහාමහින්දථෙරොධම්මංඋගග්ණ්හති්වාඉධ ලංකාදීපං ආගමි. තස්මිං කාලෙ ලංකායං රජ්ජං කාරෙන්තො දේවානම්පියතිසස් රාජා. සො පන අති පඤ්ඤාවන්තො. තදා ජෙට්ඨමාසෙ පුණ්ණමියං දිවසේ මිස්සක පබ්බතම්හි මහින්දfත්‍ථරො දේවානම්පියතිසස් රඤ්ඤෝ ධම්මං දේසේසි. තං පන ධම්ම දේසනා චුල්ලහත්ථි පදෝපම සුත්තං නාම. මහා මහින්‍දfත්‍ථරො ඉධ ලංකාදීපං පරිසාය සද්ධිං ආගමි. තෙන සද්ධිං ඉත්ථිය/ උත්තිය/ සම්බල/ භද්දසාල/ සුමන සාමණේරඤ් ච භන්ඩුක උපාසකං ච ඉති පරිවාර පරිසං ඉධාගච්ඡිංසු. තතො චුල්ලහත්‍ථිපදොපම සුත්තං සුත්වා සො දේවානම්පියතිසස් රාජා බුද්ධමාමකො භවි. බහු ජනා දේවානම්පිය තිස්ස රාජා ච බුද්ධමාමකො හුත්වා බුද්ධ ධම්ම සංඝං ච ඉති තීනි සරණානි ගච්ඡිංසු. තතෝ පට්ඨාය ලංකා දීප රජ්ජං ධම්මරජ්ජං අභවි.
තථා ච ඉධ ලංකාදීපං මහින්‍දfත්‍ථරාගමනෙන බුද්ධ සාසනං ලභි. තෙන ලංකාදීපවාසීනං මහින්‍දfත්‍ථරො පන යුගන්‍ධරම්හි සහස්සරංසී‘ව අහොසි. මහා මහින්‍දfත්‍ථරස්සාගමනෙන ඉධ ලංකාදීපවාසීනං භාෂා ච කලා ච සහිතං ච කස්ස කම්මං වසෙන බහු අංගානි දදිංසු. තතො පරං තෙසං ලංකාදීප වාසීනං චිත්තං ධම්මප්පසාදත්තං ගච්ඡි. තෙන කාරණෙන තෙසං නෙත්ත චිත්තහාරකං අරිව භවි.
සබ්බෙසුජෙට්ඨපුණ්ණමියංදිවසෙසුලංකාදීපසබ්බේජනාමහාමහින්දfත්‍ථරස්සගුණානිඅනුසස්රන්තොබහුනිපුණ්ණ කිරියානි කත්වා තස්ස ගුණස්ස උපහාරං කරොන්ති. තථා ච සබ්බේ ජනා සීලං රක්ඛන්ති. දානං දෙන්ති. බුද්ධසාසනාභිවුද්ධි කිරියානි කරොන්ති. තථා ච අනෙකප්පකාර අලොක පූජා පවත්තේති. සබ්බෙසු ලංකාදීප නගරෙසු නානාවිධානි අලංකාර චිත්තප්පසාද කිරියානි අත්‍ථි.තෙනමනුසස්ාතානිසබ්බානිචිත්තප්පසාදකිරියානිදිස්වාපීතිසුඛංඅනුභුඤ්ජන්ති.
තස්මිංජෙට්ඨපුණ්ණමියංදිවසේපනඅනුරාධනගරංඅතිරමණීයපදෙසංභවි.තෙනකාරණෙනමනුසස්ාතත්‍ථගන්ත්‍වා
නෙකවිධානි පුණ්ණ කිරියානි කරොන්ති. නිච්චමෙව මයං ච තථා ච කාරෙතබ්බං. ජෙට්ඨ පුණ්ණමියං දිවසෙ මයං සබ්බේ තුච්ඡ කිරියානි අක්ඛා ධම්මික කිරියානි කත්‍වා සීලං රක්ඛිතබ්බං. මහා මහින්‍දfත්‍ථරස්ස පූජෙතබ්බං ගරුකාරෙතබ්බං. තං ච පන අම්හාකං ඉධෙව පෙච්ච ලොකං ච හෙතූපකාරං අභවි. අම්හාකං ලංකාදීප වාසීනං අනුබුද්ධො මහා මහින්‍දfත්‍ථරො පන අති සෙට්ඨතර පුරිසො භවි. තං චිත්තං චින්තිත්‍වා මයං තස්ස නිච්චමෙව වfන්‍දතබ්බං. සො අම්හාකං චිත්තෙන අනුලොකයන්තෝ තස්ස මහින්දfත්‍ථරස්ස ගරුකාරෙ තබ්බං.

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 237

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment