පලකළ දිනය - May 23, 2019

පිරිවෙන් අධ්‍යාපන පනත

පිරිවෙන් නියෝග මාලාව

පෙළ පොත්

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ පෙළ පොත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

ප්‍රශ්න පත්‍ර

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

විෂය නිර්දේශය

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ විෂය නිර්දේශය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ ගුරු මාර්ගෝපදේශය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

වාර සටහන්

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ වාර සටහන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

වෙනත් ආධාරක

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ වෙනත් ආධාරක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment