පලකළ දිනය - December 8, 2023

අම්හාකං ලංකාදීපෙ රාජාන්තරෙසු අති සෙට්ඨතම රාජා පන දුට්ඨගාමිණි මහා රාජා. තස්ස පුබ්බ නාමං ඛො ගාමිණි ඉති . අථ පච්ඡා තස්ස නාමං දුට්ඨගාමිණි‘ති අහොසි. තෙන දුට්ඨගාමිණි‘ති ලංකාදීපෙ තස්ස නාමං පාකටො අහොසි. තස්ස පිතා කාකවණ්ණ තිස්සෝ. විහාරමහා දේවී තස්ස මාතා. භාතා පන සද්ධාතිස්සො නාම.
දුට්ඨගාමිණි කුමාරො දහර කාලෙ දක්ඛිණ පදෙසෙ වසන්තෙ අනුරාධපුර නගරෙ එළාරො නාම දමිළ රාජා රජ්ජං කාරෙසි. දුට්ඨගාමිණි කුමාරො දහරකාලෙයෙව පට්ඨාය ලංකාදීපං එකච්ඡත්තං කාරාපෙතුං චින්තෙසි. තස්ස පිතා කාකවණ්ණතිස්ස මහා රාජා තස්ස දමිළෙහි සද්ධිං නයුජ්ඣන්තිති අනුසාසිතෙ සො කුමාරො තං න සම්පටිච්ඡි. තෙනෙව අත්තනො පිතරි ඛිපිත්වා දක්ඛිණ පදෙසං පලායිත්වා එළාරෙන සද්ධිං යුජ්ක්‍ධිතුං සබ්බානි කම්මානි සම්පාදි. අචිරෙනෙව කාලෙන කාකවණ්ණතිස්ස රාජා කාලමකාසි. තස්මිං පිතරි කාලකතෙ දුට්ඨගාමිණි කුමාරො දක්ඛිණ පදෙසේ රාජත්තං සම්පාපුණි. තතො පට්ඨාය සො දුට්ඨගාමිණි රාජා දමිළෙහි සද්ධිං යුජ්ක්‍ධිතුං ආරභි. තතො පඨමං දසමහා යොධෙහි සද්ධිං සෙනං ච ආයුධානි ච ආහාරං ච සම්පාදයිත්වා පච්ඡා යුජ්ඣං ආරභි. සො අනුරාධපුර නගරෙ දමිළ කවචරං විසොධෙත්වා පඨමං අති පසන්න නගරත්තමකාසි. තථෙව ලංකාදීපෙ සබ්බේ දමිළෙ හන්ත්වා ලංකාදීපං එකච්ඡත්තං කත්වා දුට්ඨගාමිණි කුමාරො එකොවර රාජා භවි. තස්මිං යුජ්ඣම්හි තස්ස මාතා විහාරමහා දේවී ච භාතා සද්ධාතිස්සෝ ච තස්ස උපකාරිංසු. තෙන දුට්ඨගාමිණි මහා රාජා සද්ධාතිස්ස නාම අත්තනො භාතා උපරාජට්ඨානෙ ඨපෙසි.
දුට්ඨගාමිණි රාජා පන බුද්ධ සාසනෙ අති භක්තිවන්තො භවි. තථා ච අත්තනො ජීවිතං තිණ්ණං රතනානං සාධුකං පූජෙසි. තෙනාකාරෙන සො තස්ස වර රාජත්තං බුද්ධ සාසනෙ ච ලංකාදීප වාසීනමෙව අභිවුද්ධියත්‍ථං පරිච්චජෙසි. තස්මා ච පන දුට්ඨගාමිණි රාජා ලංකාදීපෙ අති සෙට්ඨතං රාජ පුත්තො භවි.
තස්ස රඤ්ඤෝ සෙට්ඨ කම්මාන්තරෙසු අති සෙට්ඨතං කම්මං ඛො සොණ්ණමාලි මහා චෙතියං දසබලධාරී අම්හාකං සම්මා සම්බුද්ධස්ස ධාතූහි ඨපෙත්වා තං චෙතියං සාධුකං කාරිතං. තෙන තං පන අසහාය මහන්තං චෙතියං. සොණ්ණමාලි චෙතියං සබ්බේ සීහලා දස්සිතුඤ් ච නමස්සිතුඤ් ච ගච්චන්ති. තදා දුට්ඨගාමිණි රඤ්ඤෝ ච නාමං ලංකාදීප සීහලා කරුණා සීතල හදයං අනුසස්රිත්වාතස්සගරුකාරෙති.
පුබ්බාකාරෙන දුට්ඨගාමිණි රාජා බුද්ධ සාසනමාමකො. අතිව සද්ධාසම්පන්නෝ. තථෙව මරිචිවට්ටි චෙතියං ච කතං තස්සංි ච බුද්ධ ධාතූහි ඨපිතෙ සත සහස්සප්පමානා අරහන්තා ඉමස්ස ඨානස්ස ආගතාති මහා වංසෙ විජ්ජති. ලොවාමහාපසාදං ච දුට්ඨගාමිණි රාජා කාතං අඤ්ඤ පූජනීයට්ඨානං භවති. තස්මිං ඨානෙ අනෙක සහස්සප්පමානා භික්ඛවො සන්නිපාතෙත්‍වා විනය කම්ම කරිංසු.
එවමාදී වසෙන අඤ්ඤථා ලොක ශාසනාභිවුද්ධිං ච ලොකමනුස්සස්ස අත්‍ථාය හිතාය සුඛාය චක්කමං දුට්ඨගාමිණි රාජා කාරෙසි. තෙන අම්හාකං රාජා පන නිච්චමෙව අග්ගතම රාජා. තස්මා ච පන අම්හාකං වන්‍දිතබ්බං. පූජිතබ්බං. ගරුකාරෙතබ්බං. තස්සරඤ්ඤොසදෙවසදානුසම්රණපුගග්ලොඅභවි.

views -347

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment