පලකළ දිනය - December 8, 2023

බාලො පන අසප්පුරිස ජනා හොන්ති. ඉධ ලොකස්මිං බාල පුරිසා බහූනි හොන්ති. අසාධු කම්මානි කරොන්තා අසප්පුරිසා හොන්ති. කදාපි බාලො ලොකෙ න විරොචති. අථ ඛො සප්පුරිස සත්තා ලොකෙ සම්මා විරොචන්ති. අම්හාකං සම්මා සම්බුද්ධො මහා මංග සුත්තම්හි බාලො න භජිතබ්බං වුත්තං. එවං පන
අසෙවනාච බාලානං පණ්ඩිතානං ච සෙවනා”
තථාපි පණ්ඩිතා සෙවෙතබ්බන්තීති අම්හාකං තිලොක නාථො දෙසෙසි. ලොකෙ යං බාලො භජෙය්‍ය සො චෙ නිච්චමෙව න
පූජෙස්සති.තථාසොලෝකෙඅසප්පුරිසාහොති.මනුසස්ාපනතස්සඅක්කෝසපරිභවංකරොන්ති.පඤ්ඤාවන්තානංගරහිතොසදා. තස්මා ච අම්හාකං කල්‍යාණ මිත්තා නිච්චමෙව පරිසෙවෙතබ්බං.
තථාපියංපණ්ඩිතාසෙවෙය්‍යසොපණ්ඩිතොතිවුච්චතිඅස්මිංලොකෙ.ඉධලොකෙමනුසස්ාපනනානවිධානිචරිතානිභවන්ති. එකච්චේ පඤ්ඤාවන්තා. තෙ සාරං සාරතො ච අසාරං අසාරතො ච පස්සන්ති. තෙන කාරණෙන සො පන පණ්ඩිතො‘ති වුච්චති. කින්තු පන අස්මිං ලොකෙ බහවො පන දුප්පඤ්ඤා. තෙ පන සාරං අසාරතො ච අසාරං සාරතො ච ඤත්වා නිච්චමෙව සබ්බානි කම්මානි කරොන්ති. මිච්ඡදිට්ඨිං සම්මා දිට්ඨිං ච පස්සන්ති. තෙන සො බාලො‘ති වුච්චති. තෙ පන ලොකෙ බහුලා භවන්ති. පඤ්ඤාවන්තා න බහුලා. තෙ පන අප්පතරා. තෙන අම්හෙහි බාලෙ විහාය පණ්ඩිතෙ පයිරුපාසිතබ්බා.
ඉධලොකස්මිංජීවන්තේඅම්හේහිබාලෙසඤ්ජානෙතබ්බා.යොහිකොචිපුගග්ලොආයුණාඅප්පතරොභවෙය්‍යඅපි පඤ්ඤායවුද්ධිංගතො‘සි.සොපනපණ්ඩිතොතිවුච්චති.යොහිකොචිපුගග්ලොආයුණවුද්ධිංගතොභවෙය්‍යපිපඤ්ඤාය හීනො අප්පතරො භවෙය්‍ය සො පන බාලොති වුච්චති. වොහරති. විජ්ජති.

views -442

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment