පලකළ දිනය - December 8, 2023

අම්හාකං සම්මා සම්බුද්ධෝ පන ගොතමො නාම. තස්ස පිතා සුද්ධොදනො නාම රාජා. තස්ස මාතා මහාමායා දේවී. සිද්ධත්‍ථ කුමාරො පන දහර කාලෙව අති දක්ඛො/ පියකරො/ දස්සනීයො භවි. තථෙව සබ්බ සත්ථපාරගතොසි. සෝ උප්පජ්ජිතො සත්ත දිවසෙව මාතා කාලකතො හොති. තතො පට්ඨාය සො කුමාරො මහා පජාපතී ගෝතමී දේවියා සද්ධිං වසි. නචිරෙනෙව කාලෙන සො කුමාරො සබ්බ සිප්පෙසු කොවිදභාවං පටිච්ච සබ්බෙසු ඤාතීසු පාකටො අහොසි. සිද්ධත්‍ථ කුමාරො පන සොළසවස්සානි වීතිනාමෙන යසෝධරා දේවියා සද්ධිං සරණ බන්‍ධනං අකාසි. තස්සා පන අති රමණීයො. තථෙව සාමිස්ස තස්සා නිච්චමෙව පෙම බන්‍ධනං කරි.

තෙසං එක පුත්තෝ භවි. සො පන රාහුලො කුමාරො. සො කුමාරො පන දහර කාලෙව ධම්මෙසු ස්වචිත්තප්පසාදං දස්සේසි. තස්ස පන උප්පත්තිත පඨම දිවසෙ යෙව සිද්ධත්‍ථ කුමාරො ගෙහතො අභිනික්ඛමි. තස්මිං කාලෙ තස්ස ආයු කාලං පන එකූනතිංසති. තස්ස තං ගමනත්ථාය ඡන්න අමච්චෝ ච කන්‍ථක අස්සෝ ච සන්නිපාතිංසු. අනොමා ගංගාය තීරෙ කේසමස්සු ඔහාරෙත්වා කාසායානි වත්ථානිඅච්ඡාදෙත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජි.ගච්ඡතාකාලෙනසබ්බදුක්ඛනිසස්රණත්ථායඅත්ථකිලමතානුයොගඤ්ච කාමසුඛල්ලිකානු යොගඤ් ච පහාය චත්තාරි අරිය සච්චානි උදාහු අරියං අට්ඨංගිකං මග්ග මජ්ක්‍ධිම පටිපදානෙන වරසච්චං අනුභුඤ්ජි.

තමෙව වෙසාඛ පුණ්ණමාසියං සො සිද්ධත්‍ථ කුමාරො බුද්ධත්තං ලභි. සම්මා සම්බුද්ධස්ස පඨම ධම්ම දෙසනා පන ධම්මචකක් පවත්තන සුත්තං. පඨමෙව සම්මා සම්බුද්ධෙන පඤ්ච වග්ගියානං භික්ඛූනං තං සුත්තං දෙසිතො. තථෙව අම්හාකං සම්මා සම්බුද්ධෝ පඤ්ච චත්තාලීස වස්සානි සබ්බේසං දෙව මානුසකි නං සග්ගමොක්ඛ සුඛත්ථාය චාරිකං චරිංසු. එවං සබ්බානි බුද්ධ කිච්චානි නිට්ඨාපෙත්වාඅසීතවස්සේදේවමනුසf්ස්රොදයන්තොපරිනිබ්බායි.තථාපිසොදෙසිතසද්ධම්මංඅජ්ජේවලොකෙඅතිසොබති.

තස්ස තං සග්ගමොක්ඛ සුඛාවහ පවරධම්මං ලංකාදීපවාසීනං හදයානන්දකාරකං අභවි. තෙනානුගමනෙන තෙසං දීපවාසීනං ලෞකිකලෝකෝත්තරසුඛංලභිතුංසකf්කා්ස.ිගෝතමොනාමසම්මාසම්බුද්ධෝඅම්හාකංලංකාදීපස්සතතියවාරංආගච්ඡිංසු. පඨමං මහියංගණ චෙතියට්ඨානස්ස යක්ඛේ පසාදෙතුං ආගච්ඡි. තෙනාගමනෙන තෙසං මහන්තං කම්මං අහොසි. තථා ච අනුපුබ්බේන නාගදීපඤ්ච කළ්‍යාණි පුරාන නගරඤ්ච ආගච්ඡි. තං පන සම්මා සම්බුද්දස්ස බෝධිතො අට්ඨමෙ වස්සේ භවි. එවං අම්හාකං දසබලො ජම්බුදීපවාසීනං ඉධෙව පරලොකඤ්ච හිතාය සාධුකම්මං කාරෙන්තො තථා ච සමීප දීපානඤ් ච හිතාය සාධුකම්මං අකරි.

views -425

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment