ආයුබෝවන්...

සුමන හිමි

ධනෝපායනය පරිභෝජනය සුරක්ෂිතභාවය කළමනාකරණය සහ ජීවන දර්ශනය

By |2023-11-01T10:01:24+00:00May 21st, 2019|pdf, අධ්‍යාපනික, උසස් පෙළ, බුද්ධ ධර්මය|

කර්මය පිළිබඳව බෞද්ධ ඉගැන්වීම්

By |2023-11-01T10:10:15+00:00May 21st, 2019|pdf, අධ්‍යාපනික, උසස් පෙළ, බුද්ධ ධර්මය|

ශ්‍රද්ධාව භක්තිය අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව

By |2023-11-01T09:57:48+00:00May 21st, 2019|අධ්‍යාපනික, උසස් පෙළ, බුද්ධ ධර්මය|

උ.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය – බුද්ධ ධර්මය

By |2019-03-18T11:39:08+00:00March 18th, 2019|අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, බුද්ධ ධර්මය, විභාග|

Go to Top