පළමු නම (First Name)
Dampalgoda
අවසන් නම (Last Name)
dhamminda
උපන් දිනය (Birth day)
1983-02-19
දුරකථන අංකය (Mobile)
0778191900
විද්‍යුත් ලිපිනය (Email)
dadhamminda@gmail.com
සේවය කරන පිරිවෙනේ නම
ku/sri dhammananda mulika pirivena
ලිපිනය
Pujapitiya,matikumbura,polgahawela
අධ්‍යාපන සුදුසුකම්
ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී
මෙම වෙබ් අඩවියේ සිටින ප්‍රධාන සාමාජිකයන්ගේ පිටුවයි
Sorry, Dampalgoda dhamminda has not made any blog posts yet.
Dampalgoda dhamminda does not have any friends yet.