ආයුබෝවන්...

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – දෙමළ – 2021

By |2023-12-07T09:47:49+00:00December 7th, 2023|5 වසර, දෙමළ, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ඉංග්‍රීසි – 2021

By |2023-12-01T08:50:12+00:00December 1st, 2023|5 වසර, English, ඉංග්‍රීසි, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – භූගෝල විද්‍යාව – 2021

By |2023-12-01T08:48:39+00:00December 1st, 2023|5 වසර, භූගෝල විද්‍යාව, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – 2021

By |2023-12-01T08:46:31+00:00December 1st, 2023|5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ඉතිහාසය – 2021

By |2023-12-01T08:39:29+00:00December 1st, 2023|5 වසර, ඉතිහාසය, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සිංහල- 2021

By |2023-12-01T08:36:32+00:00December 1st, 2023|5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ත්‍රිපිටක ධර්මය – 2021

By |2023-12-01T08:32:59+00:00December 1st, 2023|5 වසර, ත්‍රිපිටක ධර්මය, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත – 2021

By |2023-12-01T08:28:00+00:00December 1st, 2023|5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සංස්කෘත|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – පාලි – 2023

By |2023-12-01T08:24:05+00:00December 1st, 2023|5 වසර, පාලි, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

සංස්කෘත ඇගයීම් වාර්තාව – පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – 2019

By |2023-12-01T08:56:42+00:00December 1st, 2020|5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, විභාග, සංස්කෘත|

Title

Go to Top