ආයුබෝවන්...

බහු වරණ

සමාජ විද්‍යාව බහු වරණ 5 වසර

By |2023-12-22T12:06:19+00:00December 22nd, 2023|5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව බහු වරණ 3 වසර

By |2023-12-22T11:09:07+00:00December 22nd, 2023|3 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව බහු වරණ 4 වසර

By |2023-12-22T11:11:05+00:00December 22nd, 2023|4 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, සමාජ විද්‍යාව|

Title

Go to Top