ආයුබෝවන්...

පෙළ පොත්

3 වසර සාමාන්‍ය විද්‍යාව පෙළ පොත

By |2023-11-29T10:06:33+00:00November 29th, 2023|3 වසර, පෙළ පොත්, පොත්, සාමාන්‍ය විද්‍යාව|

4 වසර සාමාන්‍ය විද්‍යාව පෙළ පොත

By |2023-11-29T10:05:04+00:00November 29th, 2023|4 වසර, පෙළ පොත්, පොත්, සාමාන්‍ය විද්‍යාව|

5 වසර සාමාන්‍ය විද්‍යාව පෙළ පොත

By |2023-11-29T10:03:31+00:00November 29th, 2023|5 වසර, පෙළ පොත්, පොත්, සාමාන්‍ය විද්‍යාව|

Go to Top