ආයුබෝවන්...

ප්‍රාචීන

ථේරවාද බෞද්ධ දර්ශනයේ පුද්ගල සාපේක්ෂකත්වය

By |2024-03-14T13:09:50+00:00March 14th, 2024|අධ්‍යාපනික, ප්‍රාචීන|

භාරතයෙන් බුදු දහම අතුරුදහන් වීමේ හේතුව

By |2024-03-12T11:31:41+00:00March 12th, 2024|අධ්‍යාපනික, ප්‍රාචීන|

Go to Top