ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

දුර්ලභ පොත්

රසවාහිනී ලංකාදීපුප්පත්ති කථා – රන්ජිත් වනරතන

By |2024-02-22T18:58:30+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

රසවාහිනී ජම්බුදීපුප්පත්ති කථා – රන්ජිත් වනරතන

By |2024-02-22T18:12:29+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

බුත්සරණ – විද්‍යාචක්‍රවර්තී

By |2024-02-22T17:59:31+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පුස්තකාලය, පොත්, සිංහල|

පූජාවලිය – කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි

By |2024-02-22T17:39:25+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පුස්තකාලය, පොත්, සිංහල|

Go to Top