ආයුබෝවන්...

ගුරු මාර්ගෝපදේශ

පංති කළමනාකරණ කාර්ය දර්ශක සහ උපදෙස් සංග්‍රහය 2024 (මූලික පිරිවෙන් සදහා)

By |2024-03-26T23:52:27+00:00March 26th, 2024|අධ්‍යාපනික, ඉගැන්වීම් ආධාරක, ගුරු මාර්ගෝපදේශ|

පංති කළමනාකරණ කාර්ය දර්ශක සහ උපදෙස් සංග්‍රහය 2024 (මහ / විද්‍යායතන සදහා)

By |2024-03-26T23:50:06+00:00March 26th, 2024|අධ්‍යාපනික, ඉගැන්වීම් ආධාරක, ගුරු මාර්ගෝපදේශ|

ගුරු කාර්ය දර්ශනය සහ වෘතීය උපදෙස් සංග්‍රහය 2024

By |2024-03-26T23:45:34+00:00March 26th, 2024|අධ්‍යාපනික, ඉගැන්වීම් ආධාරක, ගුරු මාර්ගෝපදේශ|

සමාජ විද්‍යාව ගුරු මාරගෝපදේශය 5 වසර

By |2023-12-22T10:45:22+00:00December 22nd, 2023|5 වසර, ගුරු මාර්ගෝපදේශ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව ගුරු මාරගෝපදේශය 4 වසර

By |2023-12-22T10:43:49+00:00December 22nd, 2023|4 වසර, ගුරු මාර්ගෝපදේශ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව ගුරු මාරගෝපදේශය 3 වසර

By |2023-12-22T10:40:17+00:00December 22nd, 2023|3 වසර, ගුරු මාර්ගෝපදේශ, සමාජ විද්‍යාව|

Go to Top