ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

උසස් පෙළ

ලංකා සහ ලෝක සිතියම් අභ්‍යාස පොත

By |2023-11-10T19:55:58+00:00November 10th, 2023|අධ්‍යාපනික, ඉතිහාසය, උසස් පෙළ, සිතියම්|

ධනෝපායනය පරිභෝජනය සුරක්ෂිතභාවය කළමනාකරණය සහ ජීවන දර්ශනය

By |2023-11-01T10:01:24+00:00May 21st, 2019|pdf, අධ්‍යාපනික, උසස් පෙළ, බුද්ධ ධර්මය|

කර්මය පිළිබඳව බෞද්ධ ඉගැන්වීම්

By |2023-11-01T10:10:15+00:00May 21st, 2019|pdf, අධ්‍යාපනික, උසස් පෙළ, බුද්ධ ධර්මය|

ශ්‍රද්ධාව භක්තිය අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව

By |2023-11-01T09:57:48+00:00May 21st, 2019|අධ්‍යාපනික, උසස් පෙළ, බුද්ධ ධර්මය|

පාලි සාහිත්‍යය පෝෂණය කළ ගිහි පඩිවරු

By |2023-11-15T08:55:32+00:00July 15th, 2018|අධ්‍යාපනික, උසස් පෙළ, පාලි, ප්‍රාචීන|

වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්‌කෘත අධ්‍යාපනය

By |2023-11-03T23:39:58+00:00July 15th, 2018|අධ්‍යාපනික, උසස් පෙළ, සංස්කෘත|

Go to Top