ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

2023 වර්ෂයේ මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය / සංස්කෘත භාෂාව ප්‍රශ්න පත්‍රය

By |2024-03-06T17:03:30+00:00March 6th, 2024|News, pdf, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ, සංස්කෘත|

පිරිවෙන් පනත – Act of Piriven Education

By |2024-02-17T19:48:07+00:00February 17th, 2024|News, pdf, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පිරිවෙන්, පුවත්|

පිරිවෙන් පරිපාලනමය කාර්යභාරයන් සහ බලතල

By |2023-12-26T12:25:41+00:00December 26th, 2023|අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන|

ගරු කාර්ය දර්ශනය සහ වෘතීය උපදේශ සංග්‍රහය – 2023

By |2023-12-09T13:22:46+00:00February 9th, 2023|අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික|

Go to Top