පලකළ දිනය - December 20, 2023

TOSHIBA Dynabook RZ73/VB SSD240GB RAMー8GB රු.39,500/-

Published on 2023-December-20

Product specifications

TOSHIBA Dynabook RZ73/VB

OS ​​Windows11Home23H2

CPU core i5 6200U 2.30GHz (maximum 2.80GHz)

Memory 8GB

Storage Brand new SSD240GB

Monitor 13.3 inches (1920×1080)

Optical drive DVD super multi

Communication equipment: wired LAN, wireless LAN, Bluetooth

Interface HDMI, VGA, USB3.0 x 3, SD card

Installed apps Microsoft office 2021, VLC media prayer (for DVD viewing)

Other web camera

Accessories Genuine AC adapter

Other detail

It is working smoothly. Fast startup within 15 seconds. It’s also light and easy to carry. Since it is equipped with Office, you can use it as soon as it arrives.

At the time of listing, I replaced the HDD with a new SSD, increased the memory to 8GB, and did a clean install of Windows 11, the latest version 23H2.
The 6th generation Core i5 and SSD boot up quickly and run smoothly.

②Microsoft Office 2021 (regular version) has been installed and you can use Word, Excel, PowerPoint, etc. immediately.
Since it is not a compatible office, there is no need to worry about garbled characters.

③ Built-in web camera for remote support, built-in Bluetooth that allows you to connect to various devices without wiring.
All devices are recognized.

④There is some wear on the battery. It may be difficult to use it for long periods of time, but it is possible for light use.

If you are thinking of purchasing a computer for the first time, or anyone else, please consider this.
In my personal opinion, I think it is a very beautiful item.

Since this is a used item, there are small scratches and dirt that cannot be seen in the images. Please refrain from attending if you are nervous.

 

AC adapter (genuine, no errors) 

 

Sound check OK

LAN/wireless connection confirmation OK

Keyboard confirmation OK

USB port confirmation OK

SD card operation OK

HDMI connection OK

Webcam works OK

Bluetooth operation OK

No

SHIPING METHODS

ඔබට විශ්වාස වන්ත අයෙක් ජපානයේ සිට ලංකාවට පැමිණේනම් ඔහු/ඇය සමග ඔබ මිලී ගන්නා දෙය ගෙන්වා ගැනීම ලාභදායීම මාර්ගයයි. ඔබට විශ්වාස වන්ත කෙනාගේ ජපානය‌ේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය අපට ලබා දුනපසු අපි ඒ් පුද්ගලයාට දින 4 ක් ඇතුලත (ජපානය‌ේ නිවාඩු දින හැර) ලබා දෙන්නෙමු. විස්තර ඒක් කරන්න.

 

 

Coming Soon

Ad views - 385

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment