ආයුබෝවන්...

වීඩියෝ පාඩම්

සංස්කෘත 1 වසර ‍- 1 වන පාඩම – ස්වර

By |2023-12-09T15:46:24+00:00December 9th, 2023|1 වසර, වීඩියෝ පාඩම්, සංස්කෘත, සංස්කෘත වීඩියෝ පාඩම්|

ස්වර – ව්‍යඤ්ජන එකතු කරමු – සංස්කෘත

By |2023-12-09T15:41:04+00:00December 9th, 2023|1 වසර, වීඩියෝ පාඩම්, සංස්කෘත, සංස්කෘත වීඩියෝ පාඩම්|

සංස්කෘත ව්‍යඤ්ජන අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු

By |2023-12-09T15:36:24+00:00December 9th, 2023|1 වසර, වීඩියෝ පාඩම්, සංස්කෘත|

සරළව වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරමු (සියළු පාඩම්)

By |2023-11-03T10:14:03+00:00May 13th, 2019|IT, වීඩියෝ පාඩම්|

නිවැරුදිව ලකුණු ලේඛන පරිගණකය භාවිතයෙන් සකසා ගනිමු.

By |2023-11-03T10:27:56+00:00May 12th, 2019|IT, අධ්‍යාපනික, වීඩියෝ පාඩම්|

Go to Top