අනු/ කැබි / ශ්‍රී ධම්මාලෝක විද්‍යායතන පිරිවෙනේ , 6 වසර සහ උසස්පෙල සිසුන් පිළිගැනිමේ උත්සවය හා ශිෂ්‍ය නායක නිල ලාංජන පැළදවීමේ උත්සවය 2024. කෘත්‍යාධිකාරි හිම් හා පරිවේණාධිපති හිම් ඇතුලු ගුරු දෙගුරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2024.02.19 දින පැවැත්වීම

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 0