ආයුබෝවන්...

පණිවිඩ

සීතාවකපුර පිරිවෙන් ගුරු අභ්‍යාස ආයතනයේ දෑ අවුරුදු ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව සදහා අයදුම්පත් කැදවීම 2024/2025

By |2024-03-06T16:33:45+00:00March 6th, 2024|Featured, News, pdf, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පිරිවෙන්, පුවත්, සම්මන්ත්‍රණ|

2023 වර්ෂයේ මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය / සංස්කෘත භාෂාව ප්‍රශ්න පත්‍රය

By |2024-03-06T17:03:30+00:00March 6th, 2024|News, pdf, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ, සංස්කෘත|

පිරිවෙන් පනත – Act of Piriven Education

By |2024-02-17T19:48:07+00:00February 17th, 2024|News, pdf, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පිරිවෙන්, පුවත්|

200 වෙනි පිරිවෙන් අධ්‍යාපන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ගුරු යෝජනා.

By |2024-01-20T10:14:23+00:00January 20th, 2024|News, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්|

නවක පරිවේණාචාර්ය පත්වීම් ප්‍රදානෝත්සවය.

By |2024-01-12T09:21:19+00:00January 11th, 2024|News, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්|

පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ ස්වර්ණමය යුගය ප්‍රතිනිර්මාණය කරමු.

By |2023-11-03T23:49:10+00:00June 9th, 2018|අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්|

අති පුජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති  නා හිමියන්ගේ පණිවුඩය

By |2023-11-05T17:24:53+00:00March 5th, 2018|පණිවිඩ, පුවත්|

Go to Top