ආයුබෝවන්...

දෙමළ

දෙමළ අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2024

By |2024-03-24T08:03:21+00:00March 24th, 2024|5 වසර, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, දෙමළ, පසන් රණසිංහ|

දෙමළ විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:49:02+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, දෙමළ, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – දෙමළ – 2021

By |2023-12-07T09:47:49+00:00December 7th, 2023|5 වසර, දෙමළ, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් ගුරුවරු සඳහා නොමිලේ දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව

By |2023-12-01T07:56:57+00:00December 1st, 2023|අධ්‍යාපනික, දෙමළ, පුවත්|

Go to Top