ආයුබෝවන්...

ප්‍රාචීන2023-11-30T08:36:08+00:00

ප්‍රාචීන විභාග පටිපාටියේ සංශෝධන

By |February 19th, 2020|Categories: පුවත්, ප්‍රාචීන, විභාග|Tags: |

පාලි සාහිත්‍යය පෝෂණය කළ ගිහි පඩිවරු

By |July 15th, 2018|Categories: අධ්‍යාපනික, උසස් පෙළ, පාලි, ප්‍රාචීන|

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 706

Title

Go to Top