ආයුබෝවන්...

සමාජ විද්‍යාව2024-02-06T18:20:51+00:00

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

සමාජ විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 1,244
Go to Top